Kredi Garanti Fonu

KEFALET VERDİĞİMİZ KURUMLAR

KOSGEB

KGF ile KOSGEB arasında 27.06.2014 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren “KOSGEB desteklerinden yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolü” kapsamında, KGF teminat yetersizliği nedeniyle, KOSGEB destek programlarındaki geri ödemeli desteklere erişmekte zorlanan KOBİ’lerin sorunlarına çözüm olmakta, KOBİ’lerin bankalardaki limitlerini kullanmadan kamusal desteklerden yararlanabilmelerini sağlamaktadır.

TÜBİTAK

KGF A.Ş. ile TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) arasında 18.02.2014 tarihinde yapılan “Transfer Ödemesi Kefalet Protokolü” ile, TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projelerinin finansmanında, KOBİ’ler bankaya başvurmadan doğrudan KGF’den teminat mektubu alabilmekte, KOBİ’ler için ön ödeme kolaylığı sağlanmaktadır.

TTGV

KGF A.Ş. ile TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) arasında 15 Nisan 2010 tarihinde imzalanan çerçeve sözleşme ile kuruluşundan bugüne teknoloji geliştirme projelerine destek sağlamış olan TTGV’nin sağladığı proje finansman desteklerinden yararlanacak KOBİ’lerin teminatı olmak üzere herhangi bir banka aracılığı olmaksızın KGF tarafından %100 oranında doğrudan kefalet verilebilmektedir.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük etmek ve ülkemizde yerleşik işletmelerin yapacakları yatırımları desteklemek üzere proje sahibi KOBİ’lere yapılan Geri Ödemesiz Destek ön ödemelerinin KGF kefaleti ile teminatlandırılması amacıyla Kurumumuz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 21.11.2016 tarihinde protokol imzalanmıştır.

KGF NE ZAMAN KURULDU, NE İŞ YAPAR, KURULUŞ AMACI NEDİR?

KGF, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

KOBİ NEDİR?

Bakanlar Kurulu’nun 30.04.2018 tarih, 2018/11828 sayılı Karar ve 10.09.2012 tarih, 2012/3834 sayılı Karar ile değiştirilen 19.10.2005 tarih, 2005/9617 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde tanımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ile hukuki statüleri ne olursa olsun her türlü iktisadi ve ticari faaliyet gösteren işletmelerdir. Genel olarak, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanır.

KGF BİR DEVLET KURULUŞU MU?

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, HSBC, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)’dür.

TÜRKİYE’DE KGF BENZERİ KURUM VAR MIDIR?

Avrupa’da faaliyet gösteren garanti kuruluşları örneklerinden yararlanılarak kurulan KGF, Türkiye’de KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet veren tek kurumdur.

KGF KREDİ VERİR Mİ?

KGF bir kefalet kuruluşudur. Faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu yer almamaktadır. Ancak işletmeler lehine kefil olmak suretiyle Bankalardan kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda, Bankaların kredi riskini paylaşmakta ve daha sağlıklı bir teminat yapısına ulaşmalarını sağlamaktadır. Kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında bulunmaktadır.

KGF HANGİ KREDİLER İÇİN KEFALET VERİR?

Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir. Bankaların, ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya döviz cinsinden nakdi ve gayrinakdî krediler ile 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketleri tarafından sağlanan kaynak için de kefalet vermektedir.

KGF KREDİNİN TAMAMINA MI KEFALET VERİYOR?

KGF, Bankalar ile risk paylaşımı esasına göre çalışmakta, kredi tutarının belli bir oranına kadar kefil olabilmektedir. Bankalarca kullandırılacak kredilerin kefaleti kapsamında KGF, firmaların kredi değerliliğinin tespitinde öncelikli olarak Bankanın görüşünü önemsemekte ve kredi riskinin belli bir oranda Banka tarafından üstlenilmesini esas almaktadır.

Hazine destekli kefaletler özelinde ihracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan firmaların Bankalar aracılığıyla Eximbank’a yönelik veya Banka kaynağından kullandırılacak TL/ YP kredilerine yönelik kredi taleplerine %100’e kadar kefalet sağlanmaktadır.

KGF’NİN VERDİĞİ KEFALET TÜRLERİ NELERDİR?

KGF, sermayesine dayalı olarak verdiği özkaynak kefaletlerinin yanı sıra T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şti. Türkiye Şubesi (BTC Co.), Avrupa Yatırım Fonu (AYF) gibi kurum ve kuruluşlardan sağladığı hibe ve fonlara dayalı olarak farklı kefalet uygulamalarında bulunmaktadır.

DEVLET TARAFINDAN KGF’YE SAĞLANAN DESTEK VAR MI?

Kefalet kuruluşları, sunduğu hizmetlerin kamusal nitelikli olması nedeniyle, dünyadaki diğer uygulamalarda da görülebileceği üzere devlet tarafından desteklenmektedir. Bu bakımdan KGF, damga vergisi, kurumlar vergisi ve bazı harçlardan istisna ve muaf tutulmuştur. Ayrıca 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için, 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF’ye sağlanan 1 Milyar TL’lik kaynak da önemli bir devlet desteğidir. Söz konusu fon 27.03.2015 tarih 6637 no’lu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2 Milyar TL’ye yükseltilmiştir. 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taahhüt edilen destek tutarı 2 milyar TL olarak devam edecek şekilde KGF tarafından verilebilecek toplam kefalet tutarı 20 milyar TL’ye çıkarılmıştır. 2017/9969 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından taahhüt edilen destek tutarı 25 milyar TL’ye yükseltilerek KGF tarafından verilebilecek kefalet tutarı 250 milyar TL’ye çıkarılmıştır.

ESNAF VE SANATKÂRLAR, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE ÇİFTÇİLER KGF KEFALETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.

KGF KOOPERATİFLERE DE KEFALET DESTEĞİ SAĞLIYOR MU?

KGF, inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç olmak üzere birlikler ve birliklere bağlı kooperatiflere de kefalet desteği sağlamaktadır.

KGF’YE NASIL BAŞVURULUR? HANGİ BANKALARDAN KULLANDIRILAN KREDİLERE KEFALET VERİR?

Özkaynak kapsamında verilen kefalet ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı kefalet başvuruları arasında farklılık bulunmamaktadır. KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen işletmelerin, Kredi Verenlerden kullanacakları krediler için KGF’nin ortağı olan Kredi Veren’den herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, KGF’ye ortak olan Bankaların hakim ortağı olduğu veya KGF’ye ayrıca ortak olan finansal kiralama ve finansman şirketlerinden temin edilecek finansman için de işletmeler bu kuruluşlardan herhangi birine başvuruda bulunulabilmektedir.

KEFALET İÇİN KGF NEZDİNDEKİ KREDİ DEĞERLİLİĞİ İNCELEMESİ VE TAHSİS SÜREÇLERİ NASILDIR?

Kefalet değerlendirme süreçleri aşağıdaki gibidir: 

Özkaynak Kefaletleri

 Risk Paylaşımlı Kefalet (Kredi Verenler aracılığı ile);

  • Portföy Garanti Sistemi (PGS)
  • Portföy Limit Sistemi (PLS)
  • Doğrudan Kefalet (Eximbank, KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

 Hazine Destekli Kefaletler

 Risk Paylaşımlı Kefalet (Kredi Verenler aracılığı ile);

  • Portföy Garanti Sistemi (PGS)
  • Portföy Limit Sistemi (PLS)

Hazine Müsteşarlığı desteği ile verilen kefaletlerde KGF bankalardan ayrı bir mali istihbarat süreci yürütmemektedir. Banka üzerinden gelen kefalet taleplerini kredi değerliliği bakımından inceleyerek karara bağlamaktadır. Buna karşılık sermayesinden verdiği özkaynak kefaletlerinde Kredi Verenlerden ayrı olarak, uzmanlar ve kredi derecelendirme sistemi (KOBİS) vasıtasıyla işletmelerin kredi değerliliği araştırılmaktadır.

PORTFÖY LİMİT SİSTEMİ (PLS) NEDİR?

Kredi Verenlere KGF’nin tahsis ettiği kredi limiti üzerinden,

  1. Hazine Kefalet Sisteminde Kredi Verenlerin kredi derecelendirme notlarının KOBİS modeli notları ile eşleştirerek ve sağlanan kefalet tutarı üzerinden belli bir tazmin üst limiti içinde kalmak koşuluyla sağlanan,
     
  2. Özkaynak kefalet sistemi ise KGF tarafından yararlanıcının KOBİS ile kredi değerliliğinin tespit edildiği ve tazmin üst limitinin uygulanmadığı, kefalet sistemidir.

PORTFÖY GARANTİ SİSTEMİ (PGS) NEDİR?

Kredi Verenlere KGF’nin tahsis ettiği kefalet limiti üzerinden, yararlanıcının kredi değerliliğine ilişkin KGF tarafından ilave bir inceleme yapılmaksızın, Kredi Verenlerin içsel derecelendirme notları esas alınarak değerlendirildiği ve portföye sağlanan kefalet tutarı üzerinden belli bir tazmin üst limiti içinde kalmak koşuluyla kefalet sağlanan sistemdir.

BİR İŞLETME, HEM KGF ÖZKAYNAĞINDAN VERİLEN KEFALETTEN HEM DE T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEK KAPSAMINDA VERİLEN KEFALETLERDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Kredi değerliliğine bağlı olarak bir işletme, hem KGF özkaynağından verilen kefaletten hem de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sağlanan destek kapsamında verilen kefaletlerden, tanımlanan limitler dahilinde ayrı ayrı yararlanabilir.

BİRDEN ÇOK FİRMASI OLAN BİR İŞLETME SAHİBİ HER FİRMASI İÇİN KGF’NİN LİMİTLERİNDEN AYRI AYRI YARARLANABİLİR Mİ?

Bankacılık Kanunu’na göre bir risk grubuna dahil firmalar ayrı ayrı kefalet talebinde bulunmak koşuluyla kefalet limitinden yararlanabilirler. Ancak risk grubuna dahil firmaların yararlanabilecekleri toplam kefalet sınırlandırılmıştır. Risk grubunun birden fazla Kredi Veren’den KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin tamamı risk grubunun kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınır.

BANKALAR DIŞINDA KGF’NİN KEFALET VERDİĞİ BAŞKA KURUM/KURULUŞ VAR MI?

KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kefalet protokolümüz bulunmaktadır.